Miljö och kvalitet

 • Ett ständigt pågående arbete

  ”För god och tidsenlig vård”. Så formulerade Drottning Sophia sin insiktsfulla vision för Sophiahemmet redan 1889. Den vårdvisionen håller fortfarande för dagens kvalitets- och vårdnadsutveckling, även om kravet på kvalitetssäkrade verksamheter och ledningssystem nu är inskrivet i lagen.

  Vi på ÖNH-kliniken arbetar kontinuerligt med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor där
  vårt övergripande mål är att tillgodose en så hög och jämn vårdkvalitet som möjligt. Det gör vi för att du som patient ska få en god och säker vård och uppleva att vi håller vad vi lovar.

  Vi arbetar ständigt med att förbättra kvalitet och miljö. Oväntade händelser i verksamheten rapporteras till våra ansvariga chefer. Varje avvikelse analyseras och åtgärdas. Åtgärder följs sedan upp och utvärderas av verksamhetschefen och ansvarig för kvalitetsarbetet på Sophiahemmet.

  • Säkerhet och Sekretess

   Alla dina uppgifter skyddas av Patientdatalagen. Kontakta oss på ÖNH-kliniken för information om sammanhållen journalföring.

   Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring och det ska du i så fall meddela din patientansvariga läkare. Vill du spärra hela eller delar av din journal ska du kontakta respektive vårdgivare/mottagning. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Föräldrar kan inte spärra sitt barns journal.

 • Miljö

  Miljöpolicy

  Öronklinikens medarbetare arbetar kontinuerligt med miljöfrågor i samverkan med våra intressenter och leverantörer. Syftet är vår verksamhet ska ha så liten negativ påverkan på miljön som möjligt.

  Öronklinikens medarbetare tillämpar de lagar, författningar samt andra bindande krav som gäller för verksamheten så att miljöarbetet utformas i samklang med samhällets utveckling.

  Uppföljning av lagefterlevnad sker kontinuerligt genom avvikelserapporter men även genom intern revision och stickprov i verksamheten.

  Öronkliniken arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan genom att:

   

  • Miljöhänsyn ska tas vid beslut och handlingar i verksamheten för att minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar
  • Kontinuerligt utveckla och förbättra vårt miljöarbete så att koldioxidutsläpp och resursanvändning minskar
  • Ha tydliga och mätbara miljömål
  • Ställa miljökrav på våra leverantörer vid val av material, produkter, metoder och tjänster
  • Uppmuntra och underlätta medarbetarnas miljöengagemang för att nå bättre miljöresultat
  • Avvikelsehantering är en naturlig del av det dagliga arbetet
  • Öppet redovisa miljöarbetet

   

  Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

   

 • Kvalitet

  Vi granskas årligen av privatläkarföreningens kvalitetsgranskare. Ni är välkomna att höra av er om ni vill ha rapporten!

Scrolla till toppen